Rapport från UIAA SafeComs årsmöte

Den 7-9 maj höll UIAA:s säkerhetskommitté Safety Commission (SafeCom) sitt årliga, fysiska möte, denna gång i Leeds i England.

Per Forsberg från klätterförbundets säkerhetskommitté är Sveriges representant i SafeCom. Här följer hans rapport från mötet.

Delegater från UIAA och British Mountaineering Council (BMC), som var värd för mötet, på plats i England. Foto: UIAA

Svenska Klätterförbundet har haft en delegat i SafeCom sedan 2018 och varit representerat på de tre senaste fysiska mötena (Malta 2019, Nordmakedonien 2022 och nu 2023 i Storbritannien).

I samband med SafeComs möte i Leeds höll även UIAA:s Management Committee och vissa andra kommittéer möten, med en gemensam middag den 6 maj.

Deltagande

SafeCom består av två delar. Dels interna SafeCom som består av delegater från klätterförbund som är medlemmar i UIAA, och dels hela SafeCom som, förutom delegaterna, även inkluderar tillverkare och laboratorier.

Tillverkare som har safety labels (UIAA:s märke för godkända produkter) och laboratorier som är godkända för att certifiera utrustning är de som deltar på Safecoms möte.

Vid årets möte i Leeds så närvarade cirka hälften av deltagarna på plats och cirka hälften digitalt.

Mötet

De primära delarna är två dagar med plenariemöte varav en dag primärt om metallprodukter och en dag om textilier. Utöver plenariemötet så hölls ett möte med interna SafeCom samt två möten med olika arbetsgrupper i SafeCom samt diskussioner med delar av en arbetsgrupp om incidentrapportering, som är gemensam mellan Mountaineering Commission, Safety Commission, Medical Commission och Training Commission. Svenska Klätterförbundets representant deltog i samtliga dessa delar.

Nedan presenteras vissa delar som jag anser vara av större intresse. Det finns ytterligare underlag och presentationer till flertalet av dagordningspunkterna.

Lionel Kiener från Schweiz är president i SafeCom. Foto: UIAA

Incidentrapportering

Stein Tronstad presenterade arbetsgruppens arbete, vilket precis har börjat (första mötet ägde rum den 17 april 2023). Arbetsgruppen har som mål att ta fram rekommendationer rörande rapportering av incidenter och på sikt så kan dessa rekommendationer utvecklas till en standard.

Med i arbetsgruppen är även flera externa experter, bland andra Ffyon Davis som arbetar med ett forskningsprojekt inom British Mountain Medicine Society, som just nu håller på att kartlägga rapporteringssystem från runt om i världen.

104 cable wire

UIAA-standarden 104 för slingor håller på att uppdateras för att kunna inkludera slingor av metall. Slingor av metall används bland annat på UIAA-isklättertävlingar, och arrangörerna för tävlingarna vill kunna använda utrustning med UIAA safety label. Vajerslingor kan även användas semipermanent på exempelvis klätterväggar utomhus, och under viss tid på klippor.

Standarden kommer inte vara för permanenta vajerslingor på sportleder, eftersom det skulle kräva korrosionstester enligt ankarstandarden, och permanenta slingor bör betraktas som en del av ankaret/bulten.

Förslaget är snart färdigt och ska snart ut på en sista remiss. Beslut om en uppdatering av standarden kan eventuellt tas på höstens digitala Safecommöte. Klätterförbundets representant deltar i arbetsgruppen som arbetar med 104 cable wire.

Svetsade ankare

En intern arbetsgrupp (inga tillverkare har känt till arbetet) genomför just nu provning på ankare med svetsade komponenter. Det har tidigare visat sig att svetsade komponenter i ankare har haft brister i kvalitén och för att kunna utvärdera hur stort problemet är så genomförs just nu tester på ett laboratorium. Provningen inkluderar alla tillverkare som i dagsläget har UIAA safety label på ankare med svetsade komponenter (fem tillverkare).

Klätterförbundets representant leder arbetsgruppen.

Statiska rep

En arbetsgrupp har funnits i ca två-tre år och arbetar med att ta fram en standard för rep som är betydligt mer statiska än de som finns tillgängliga idag (EN 1891).

Den tidigare ledaren för arbetsgruppen slutade sitt jobb och under det senaste året har arbetet därför legat nere i väntan på en ny arbetsledare. Ett första möte för arbetsgruppen hölls i Leeds och arbetsgruppen är nu igång och arbetar igen. Klätterförbundets representant deltar i arbetsgruppen.

Lavinsändare

Det har varit vissa problem med lavinsändare och bland annat så har det tyska klätterförbundet DAV skrivit en del om ämnet under senare år. UIAA har nu beslutat att starta arbetet med en standard för lavinsändare och första mötet har hållits under våren.

Extrem korrosion hos bultar

David Reve presenterade sina undersökningar om korrosion som uppstår till följd av att en bakterie som utvinner energi i en kemisk process med sulfat på stålets yta. David Reves blog innehåller väldigt detaljerad information om hans hypotes.

Han menar att denna process är den troligast förklaringen till viss typ av allvarlig korrosion som finns bland annat i Thailand och på vissa klippor vid Medelhavet.

Slag från sidan på hjälmar

Arbetet har pågått en längre tid och problem med reproducerbarhet i testmetoderna har lett till att man behövt ta fram både tekniska lösningar och specificering av hur hjälmen ska sitta. Innan har variationen mellan olika laboratorier varit för stor.

Målet med arbetet är att skapa ett frivilligt tilläggstest till hjälmstandarden, där hjälmen testas nästan rakt från sidan, bakifrån och framifrån.

Canyoningselar

Även om canyoning inte förekommer i någon utsträckning i Sverige så kan denna fråga vara intressant. Det har rapporterats ett par olyckor där selar har gått sönder under kroppsviktsbelastning i samband med canyoning. En utredning gjordes och man misstänkte att de extrema förhållandena vid användning och torkning var skäl till försvagningen. Selarna användes i gruppaktiviteter och torkades ovanpå biltaket för att hinna torka innan nästa grupp kom till aktiviteten.

En undersökning har gjorts på två olika laboratorium, med värme, UV-ljus och i det ena fallet även sprejning av vatten. Rapporten är inte färdig, men resultaten visar att >90% försvagning kan uppstå i dessa situationer.

Nästa möte

Nästa SafeCom-möte är digitalt och hålls preliminärt vecka 44 eller 45. Nästa fysiska möte planeras till våren 2024, troligen i Italien.

Mer om UIAA-mötena i Leeds

Senaste nytt: