Rapportera incidenter och olyckor

Om du bevittnar en olycka eller ett tillbud – rapportera den till oss. Det gäller oavsett om du själv var inblandad i det som hände eller om du “bara” såg det.

Löpande säkerhetsarbete

Inom Svenska Klätterförbundet arbetar vi löpande med säkerhet kring klättring. Varje gång vi får kännedom om en olycka, växer vår samlade kunskap om risker. Vi tittar på vad som hände och varför det inträffade.

Av det skälet är det värdefullt för oss att få kännedom om alla tillbud och olyckshändelser och vi sprider kunskapen vidare via kommunikation och utbildningar.

Rapportera olyckan

Även för dig som ”bara” såg det ske.

Viktiga berättelser

Om du är osäker på om någon annan rapporterar det du bevittnade: Skicka in en incidentrapport du också. Vi tar bort dubbletter.

Du får vara anonym, men om du anger din mejladress återkopplar vi med tips och råd kring vad som kan förändras för att olycksrisken ska minska.

Tack för att du bidrar.

Oftast går det bra. I de fall något går snett, är incidentrapporterna viktiga. Foto: Pim Shaitosa

Sekretesspolicy för hantering av incidentrapporter

Omständigheter i incidentrapporten kan omnämnas av Svenska Klätterförbundet i exempelvis texter och föredrag. Uppgifterna anonymiseras för att försvåra identifiering av händelsen och inblandade. Om uppgiftslämnaren uppger sitt namn tolkas detta som att hon accepterar att bli kontaktad för kompletterande uppgifter. Namnet lämnas inte vidare. SKF tar inte kontakt med annan än uppgiftslämnaren på eget initiativ.