Organisation

Svenska Klätterförbundets styrelse är ytterst ansvariga för den centrala organisationen mellan förbundsmöten. De utser en generalsekreterare som driver arbetet på kansliet. På den här sidan presenteras förbundets organisation.

Klubbarna

Du som klättrare är medlem i en förening, eller klätterklubb som det ofta heter. Klubbarna driver sin egna verksamhet, med styrelser, årsmöten och stadgar, men är skyldiga att följa Svenska Klätterförbundets värdegrunder och styrdokument.

Då förbundet har både Riksidrottsförbundet och Svenskt Friluftsliv som huvudorganisationer behöver klubbarna rätta sig även efter deras riktlinjer.

Distrikten

Svenska Klätterförbundet har två distrikt: Stockholms Klätterförbund och Smålands Klätterförbund. Klubbarna i regionerna ingår i distrikten och har därmed rätt att rösta på distriktens årsmöten. Övriga områden i Sverige är inte organiserade i distrikt.

Klubbarna

Förbundet har drygt 80 klubbar.

Förbundsmötet

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet, där klubbarna fattar beslut om verksamheten. Det arrangeras jämna år och alla klubbar har rösträtt (ju fler medlemmar, desto större chans att påverka). Tänk på att du och din klubb har möjlighet att skicka in förslag, så kallade motioner, till nästa förbundsmöte. Det är ett utmärkt tillfälle att påverka vad som sker inom svensk klättring.

Förbundsmötet

Det högsta beslutande organet.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är ytterst ansvariga för Svenska Klätterförbundets centrala verksamhet mellan förbundsmöten. Styrelsens uppdrag finns formulerat i stadgarna. Ordföranden och de åtta ledamöterna, som utses av klubbarna, väljs för två år. Styrelsen delegerar arbetsuppgifter till generalsekreteraren på kansliet, som i sin tur skickar uppgifter vidare inom kansliet eller till ideella krafter.

Protokoll från styrelsens möten finns här.

Förbundsstyrelsen

Ordförande Lollo Blomberg leder styrelsens arbete.

Generalsekreterare

Svenska Klätterförbundets generalsekreterare (GS) utses av förbundsstyrelsen. Just nu heter förbundets GS Emma Borggrén-Franck. Hon organiserar och leder arbetet på kansliet och deltar i styrelsens möten.

Kansli

Förbundets kansli finns på Gotlandsgatan på Södermalm i Stockholm. Alla arbetar dock inte på plats på kansliet; exempelvis sportklätterlandslagets förbundskapten och coacher finns på andra håll i landet. Förbundets kansli fungerar som centralt stöd till klubbarna och arbetar utöver det med projekt, kommunikation och annat.

Kommittéer, nätverk och rådgivare

Som med allt föreningsliv är Svenska Klätterförbundet beroende av ideella insatser. På central nivå är det arbetet organiserat i kommittéer, nätverk och rådgivare.

Ideellt engagemang

Vill du veta mer om ideellt arbete på central nivå?

Valberedningen

Inför förbundsmötet arbetar valberedningen med förslag på styrelse för nästa mandatperiod. Förbundsstyrelsen har, förutom ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Kandidatnomineringen är fri. Det innebär att kandidater kan föreslås på sittande möte, utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår en kandidat ska försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

Valberedningen

Hör gärna av dig med frågor eller förslag.

Kontakta förbundet

Hitta rätt person för ditt ärende.

Vision & strategi

Svenska Klätterförbundet antog på förbundsmötet 2024 en ny vision. Den lyder: Fler än någonsin – tillsammans mot toppen. Läs gärna mer om strategi och vision.