Fotskador vanliga vid fallolyckor

Klättrare som drabbas av olyckor utomhus skadar sig oftast i samband med fall. En vanlig skada är frakturer i fötter eller fotleder.

Det visar en vetenskaplig studie baserad på Svenska Klätterförbundets incidentrapporter.

Bakom studien, som har publicerats i Journal of Experimental Orthopaedics, står fem läkare i Göteborg. Två av dem, Fredrik Identeg och Henrik Hedelin, är även medlemmar i klätterförbundets medicinska kommitté.

Författarna har granskat 38 incidentrapporter från klätterrelaterade olyckor med personskador som har inträffat utomhus under åren 2008-2019. De har därefter läst journalerna för att verifiera skadorna.

– Incidentrapporterna är en fantastisk källa för att kontinuerligt göra systematiska utvärderingar av skadepanoramat i de olika klätterdisciplinerna och sedan undersöka hur vi kan göra klättringen i Sverige säkrare och mindre skadedrabbad, säger Fredrik Identeg.

  • Fall var den överlägset vanligaste orsaken till skador inom samtliga discipliner.
  • 68 % av skadorna drabbade ben och fötter. 19 % drabbade torson.
  • Den vanligaste skadan var frakturer (60 %) följt av stukningar (17 %).

När författarna delade upp olyckorna i bouldering, sportklättring, kilsäkrad klättring, topprepsklättring och ”omgivande aktiviteter” (till exempel firning och ankarbygge) kunde man se vissa skillnader.

  • I bouldering drabbade 100 % av skadorna fötter eller fotleder. Frakturer var mycket vanliga.
  • I sportklättring och traditionell klättring drabbade 76 % respektive 72 % av skadorna fötter eller fotleder.

– Skadepanoramat är rätt likt oavsett vilket disciplin det handlar om, både vad gäller typ och lokalisering av skador. Skador på fot och fotled är det vanligaste och frakturer är en stor del av dem. Att vissa discipliner har högre frekvens av allvarliga skador, så som tradklättring, vet vi från tidigare forskning, säger Fredrik.

Han betonar att det statistiska underlaget än så länge är lite för litet för att dra långtgående slutsatser, särskilt när man jämför olika discipliner, men studien ger ändå flera viktiga lärdomar.

– En sådan här studie är relevant för alla instruktörer, att veta vad man bör förvänta sig när folk skadar sig. Det är också viktig information för den som klättrar. Man bör vara medveten om vilka skador som kan uppstå och ha beredskap för att hantera det. Hur tar jag mig från platsen om jag bryter foten? Om jag inte kan gå, har jag med mig någon som kan hjälpa mig?

En annan sak som författarna har noterat är att många olyckor sker på grund av bristande säkringsteknik och liknande handhavandefel. Det gäller framför allt vid omgivande aktiviteter då 83 % av skadorna orsakades av fel eller misstag som den skadade själv gjorde, men även i sportklättring då 31 % av skadorna berodde på misstag från den som säkrade.

– Det visar att det finns utrymme för förbättring, säger han.

Fredrik Identeg, Jonas Zimmerman och Henrik Hedelin från medicinska kommittén samt naprapaten Kalle Söderqvist och representanter för klätterlandslaget ingår i Svenska Klätterförbundets nya satsning på forskning kring klättring. Satsningen kallas ”forskningsgruppen” och har dragit igång under 2021.

Målet är att bedriva forskning och öka kunskapen kring frågor som exempelvis träning, skador och prestation inom klättringens värld.

– Jag själv doktorerar inom klättring och studien om skador är en del av avhandlingen, den första av många studier. I forskningsgruppen har vi flera pågående studier, bland annat om hur ryggen påverkas av den kontinuerliga belastningen från klättring samt hur styrka i olika fingerpositioner inverkar på klätterprestation. Till våren har vi även en stor studie, den första i världen, om psykiskt välmående och attityder kopplade till vikt, träning och prestation.


Läs mer: