Påverka svensk klättring – skicka motioner till förbundsmötet i juni

Det är dags att motionera! Den 2 juni 2024 arrangerar Svenska Klätterförbundet förbundsmöte, där alla klubbar och specialidrottsdistriktsförbund finns representerade. Praktisk information, liksom mandatfördelning, hittar du på sidan om förbundsmötet. Nu fokuserar vi på den roligaste biten: Motionerna.

Det är dags att förbereda, skriva och skicka in motioner (förslag från klubbarna och/eller klubbmedlemmarna samt från specialidrottsdistriktsförbund) till förbundsmötet. Klätterförbundets stadgar säger följande:

2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet kan ske genom motioner eller propositioner (styrelsens förslag). Motion, som skall vara skriftlig, skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundsmötet. Rätt att inge motion tillkommer SDF, till SKF ansluten förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Motion från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörandes förening tillsammans med föreningens utlåtande över
motionen. Berört SDF skall beredas tillfälle att yttra sig över motion från förening. Motion skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande.

Detta innebär att motionsstoppet är lördagen 21/4 2024.

Det finns inga speciella krav för hur en motion ska se ut, men det är bra om den avslutas med ett tydligt förslag som förbundsmötet kan ta ställning till. En så kallad ”att-sats.”

Exempelvis:
Klätterklubben XX föreslår förbundsmötet
att                 höja medlemsavgiften för klubbar med XX kronor         

Motionen kan med fördel inledas med en så kallad ”brödtext” där motionsställaren argumenterar för sin sak.

Motionerna mejlas till kansliet@klatterforbundet.rf.se. Vid frågor, kontakta vår kansliansvarige Andreas Enqvist: andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se.

Motioner är din chans att påverka riktningen för Svenska Klätterförbundet. Foto: Pexels

Senaste nytt: