Truls Neubeck kommenterar förbundets senaste styrelsemöte

Svenska Klätterförbundets ordförande Truls Neubeck fortsätter traditionen med att kommentera förbundets styrelsemöte. Här kan ni läsa hans sammanfattning av mötet i februari, som delades upp på två olika kvällar.

Fokus denna gång var att fatta beslut om budget och verksamhetsplan för 2022, något som dröjt då vi avvaktat slutliga besked om bidrag från Riksidrottsförbundet (RF). Efter en utmärkt presentation av all den verksamhet som planerats för att fortsätta den spännande utveckling klätterförbundet är inne i, kunde styrelsen godkänna både verksamhetsplan och budget. I stora drag innebär den att vi planerar för att genomföra följande under året:

  • Demokratiarbete och styrelsemöten; med ett digitalt förbundsmöte och klätterträff.
  • Arbete med kommunikation, klubbutveckling och kansliet; med hemsida med nyheter och utveckling, ett tryckt nummer av nya Bergsport, försäkring av medlemmar, medlemskampanj, föreningsutveckling (som exempelvis ordförandenätverk och verksamhet inom ramen för återstartsstöd), handläggning och utdelning av projekt- och återstartsstöd till klubbar, arbetsledning och arbetsmiljöarbete samt samverkan med Riksidrottsförbundet, Svenskt friluftsliv, UIAA, IFSC, ISMF samt andra relevanta aktörer.
  • Accessarbete; med drift av Accessdatabasen, handläggning och utdelning ur Accessfonden, arbete med ny bultpolicy, bevakning av accessfrågor och support till de som hör av sig med frågor, samverkan med relevanta aktörer samt kontakt med kommittémedlemmar.
  • Utbildning; med examinationer, instruktörskurser och seminarium, tränarutbildningar, samling för utbildare och elittränarträff, ledbyggarutbildningar, PPE-kurs, alpinkurser, kontakt med kommittémedlemmar samt samverkan med relevanta aktörer. Inom utbildningsområdet ska det även bedrivas flera projekt som Upptäck uteklättring, Klättring på schemat, Lärarprojektet, Lär uteklättring och Instruktörsprojektet.
  • Elitverksamhet; med läger, tävlingsdeltagande och samverkan med relevanta aktörer inom både sport- och skimolandslaget samt SM/JSM/NM och en breddtävling (juniorcup). Inom skimo sker även aktiviteter i Ski upp-projektet. Inom träning ska vi genomföra en nationell tränarträff, Erasmusprojektet för tränare, kontakt med tränarkommittén samt samverkan med relevanta aktörer. Utöver detta genomförs även lägerverksamhet för breddelit, samverka med RIG (Riksidrottsgymnasium), NIU (Nationellt idrottsgymnasium), ta fram en ny utvecklingsplan för breddelit samt forskning och nya riktlinjer vid ätstörningar.
  • Anläggningsverksamhet; med utgivning av den uppdaterade anläggningsbroschyren, anläggningsprojektet, bevakning och stöd inom anläggningsområdet, samverkan med relevanta aktörer samt kontakt med kommittémedlemmar.
  • Säkerhetsarbete med incidentrapportering, deltagande i Fjällsäkerhetsrådet, kontakt med kommittémedlemmar samt samverkan med relevanta aktörer. Dessutom pågående kommittéarbete inom medicinska och alpina kommittén. 
  • Dessutom planeras lägerverksamhet, ”den kvinnliga klättraren”, för breddelit och Nordic Youth Camp.

Budgeten för detta arbete består av följande intäktskällor och utgiftsposter:

Detta innebär intäkter om totalt 12 292 000 kr, utgifter om totalt -11 962 000 kr och ett budgeterat resultat om totalt 330 000 kr.

Utöver detta ägnade vi på styrelsemötet fortsatt tid åt den strategiska plan som ska föreslås förbundsmötet för perioden 2023-2024, diskussioner kring utveckling av stödsystem för både medlemshantering och utbildning samt policies för ekonomi och jäv.

Mötet avslutades med att ge generalsekreterare Emma uppdrag att planera för ett digitalt förbundsmöte och tillhörande fysisk träff. Med detta hoppas jag på goda möjligheter för oss i klättersverige att samlas på årets förbundsmöte i maj.

Truls Neubeck
ordförande för Svenska Klätterförbundet

–> Här finns protokollet från styrelsemötet


Senaste nytt: