Soffabacken får beträdnadsförbud

Sportklättringen i Skåne starkt begränsat.

Klätterområdet Soffabacken ligger i naturreservatet Klöva Hallar. Enligt skötselplanen från 2012 är klättringen i området belagd med restriktioner, och det är förbjudet att klättra eller fira sig ner där det inte finns etablerade klätterleder. Det nya beträdnadsförbudet för Soffabacken innebär att all sportklättring av betydelse i Skåne är förbjuden under hälften av året. Sedan tidigare är användning av klätterbultar på Kullaberg otillåten samt sedan genom inrättandet av Söderåsens nationalpark är sportklättringen på Kvärk-klippan förbjuden.

Accessarbetet i Skåne drivs kontinuerligt av arbetsgruppen Klätteraccess Syd , KAS, där de skånska klätterklubbarna samt Dansk Berg och Klätreklub är aktiva. KAS bestrider inte Länsstyrelsens beslut om beträdnadsförbud utan ser det som en nödvändig åtgärd för att skydda djur och natur. Däremot är KAS kritiska mot att i praktiken förbjuda en friluftsaktivitet som klättring under en stor del av året och att det inte går i linje med svensk friluftspolitik. KAS arbetar nu med att få till stånd ett möte med Länsstyrelsen Skåne för att diskutera klättringens framtid i Skåne och begära att länsstyrelsen arbetar fram en strategi för hur utomhusklättringen i Skåne ska överleva på sikt.