Striden om Kullaberg fortsätter

Kullaberg med sina rödfärgade klippor är ett av Sveriges vackraste klätterområden och utpekat som ett riksintresse för friluftslivet och svensk klättring. Foto Fredrik Rapp.

Svenska Klätterförbundet har nu skickat in sin erinran rörande förslaget till bildande av naturreservatet Kullaberg.

Länsstyrelsen Skåne skickade i juli ut ett förslag på att slå ihop tre av naturreservaten i Kullaberg och ändra föreskrifterna. Enligt förslaget ska det som huvudregel vara förbjudet att ”klättra i berg eller träd” inom reservatet.

Länsstyrelsen vill även förlänga slutdatumet för beträdnadsförbudet i fågelområdena från 15 juli till 15 augusti samt utöka ytan för området med beträdnadsförbud. Dessa förslag är ett hårt slag mot klättringen i Skåne.

Länsstyrelsens Skånes förlag på föreskrifter.

Arbetet med remissvaret

Svenska Klätterförbundet har gemensamt med Klätteraccess Syd, som representerar Skånes Klätterklubb, Malmö Klätterklubb, Helsingborgs Klätterklubb, Söderslätts Klätterklubb och C4 Climbing arbetat med ett remissvar. Svaret beslutades av Klätterförbundets styrelse på ett extra insatt styrelsemöte i onsdag kväll och remissen skickades till Länsstyrelsen Skåne direkt efter avslutat möte*.

Processen med nya föreskrifter för Kullaberg började redan i december 2018 då Länsstyrelsen skickade ett första förlag på föreskrifter. Klätterförbundet tillsammans med Klätteraccess Syd skickade in ett remissvar våren 2019. Länsstyrelsen Skåne tog då inte till sig den konstruktiva kritik som då lyftes fram. I det nya förslaget valde de istället att införa omfattande restriktioner av klättring jämte en rad andra friluftsaktiviteter.

Ola Modeer klättrar Arapiles, 7A, i Kullaberg. Foto Fredrik Rapp.

Förhoppningen med remissvaret vi nu skickar in är att vi kan bidra till en hållbar, rimlig och rättssäker reglering av reservatet liknande den som finns på andra håll i landet. Vi vill se en förvaltning som bygger på frivillighet och dialog i stället för förbud. På ett flertal platser i Sverige, exempelvis i Södermanland och Östergötland, finns exempel på utmärkt samarbete mellan lokala klätterklubbar och förvaltning, ett samarbete som gynnar både naturvärden och friluftsliv.

På Kullaberg har vi klättrat i långt över hundra år, och tillsammans kan vi se till att vi kan klättra där hundra år till. Ett allmänt klätterförbud skulle emellertid försvåra ett sådant samarbete för överskådlig framtid.

Sammanfattning av kritiken

I arbetet med granskningen har det framkommit att underlaget till länsstyrelsens förslag har allvarliga brister. Förbudet av klättring och övriga restriktioner bygger på antaganden och felaktigheter. Bristerna rör inte bara faktapåståenden om klättring och djurliv utan även den grundläggande juridiken om hur föreskrifter ska utformas. Detta är ett allvarligt problem då klättringen och det rörliga friluftslivet får klä skott för felaktigheterna:

 • Länsstyrelsen Skånes förslag bygger på en i grunden felaktig beskrivning av allemansrätten.
 • Klätterförbudet är allt för omfattande och i stora delar helt onödigt. Förslaget innebär ett dubbelreglerande av redan förbjudna aktiviteter.
 • Det finns stora brister i begreppsdefinitioner som gör förslaget svårtolkat.
 • Förslaget saknar beslutsmotivering i väsentliga avseenden. Det finns inget redovisat orsakssamband mellan klättring och skyddsändamålen.
 • Förslaget leder till att det inte går att överklaga beslut enligt Miljöbalken. Det saknas även lagstöd för att låta förvaltaren besluta om undantag från ett generellt klätterförbud.
 • Underlaget i bevarandeplanen för Natura 2000 är felaktigt i vissa väsentliga avseenden.
 • Det finns oklarheter beträffande verksamhetsrådet och möjligheterna att delta i det.
 • Beträdnadsförbuden har utökats i onödan och baseras på lösa antaganden och felaktigheter.

Sammanfattning av föreslagna revideringar

Utöver kritiken innehåller även remissen en rad förslag på revideringar. Vi vill ha en förvaltning som arbetar med att kanalisera, ger råd och stöd samt talar om vad som inte är tillåtet. Det går att skapa förutsättningar för att skydda området samtidigt som ett rikt friluftsliv kan bedrivas. Skulle förvaltningen inte leda till önskade resultat så finns det verktyg att ta till i form av ytterligare begränsningar, men det får aldrig handla om att begränsa en viss aktivitet.

 • Ett förbud ska vara en sista utväg, inte en utgångspunkt.
 • Förvaltningen ska bestå i stöd för att besökaren inte ska göra fel.
 • Zonindelning av Kullaberg för kanalisering av besökare.
 • Undvik beträdnadsförbud med specifikt geografiskt område. Kanalisera istället besökare genom information.
 • Behåll datum för nuvarande tidsbegränsade beträdnadsförbud, det vill säga den 15 juli.
 • Tillåt underhåll av fasta installationer (bultar) för att undvika onödig stigbildning och slitage på mark och växtlighet.
 • Inkludera Kullabergs historiska och kulturella betydelse för klättring.

Att införa en zonindelning av Kullaberg är Klätterförbundets och Klätteraccess Syds förslag på ett enkelt sätt kunna kanalisera besökare utan att i föreskrifterna behöva ange en fast tidsperiod eller ett specifikt geografiskt område.

Det har klättrats i Kullaberg i långt över hundra år, tillsammans kan vi se till att vi kan klättra där hundra år till. Foto Fredrik Rapp.

Mer information

För dig som vill fördjupa dig i kritiken eller förslagen hänvisar vi till själva remisen.

Klätterförbundets och Klätteraccess Syds gemensamma remissvar på länsstyrelsen förslag.

Fler artiklar på bergsport.se


* Efter påtryckning från Höganäs kommun förlängdes tiden för erinringar på förslaget från den 27 september till den 17 oktober