Ordförandens kommentar, september 2021

Vår ordförande Truls Neubeck sammanfattar Svenska Klätterförbundets senaste styrelsemöte – om ekonomi, utveckling, valberedning och annat som är på gång.

Truls Neubeck ordförande Svenska klätterförbundet
Truls Neubeck berättar om förbundets senaste styrelsemöte.

De senaste veckorna har Klätterförbundets styrelse genomfört ett tvådelat digitalt styrelsemöte. Mötet denna gång innehöll bland annat; delrapportering från de arbetsgrupper som reviderar policydokumenten kring ekonomi, hållbarhet och bultning, samarbetet med klätteranläggningarnas branschorganisation (KABO) och deltagandet i våra internationella förbund UIAA, ISMF och IFSC. Dessutom har en arbetsgrupp satt igång med uppdraget att se över hur medlemskapet kan utvecklas, både utifrån önskan om att en medlem ska kunna stödja flera klubbar och frågan om ett ändamålsenligt medlemsregister.

Sammanfattningsvis är denna typ av avstämning en viktig del i de utvecklingsuppdrag ni medlemmar gav styrelsen på förbundsmötet och som vi hoppas kan hjälpa oss att nå visionen. Vår vision är att alla har möjlighet att klättra på det sätt de önskar, att du som klättrare har bästa möjliga kunskap när du behöver den samt att verksamheten fokuserar på klättrarens behov.

Utifrån ekonomi och verksamhetsrapporter kan vi även klargöra att utvecklingstakten för förbundet fortsätter och att ekonomin ser fortsatt stabil ut. Detta är naturligtvis en trygghet då perioden hittills har präglats av både stora osäkerheter och inställda aktiviteter på grund av covid-19. Det är också tydligt att den fortsatta utvecklingen med ett professionellt kansli som kan möta klättringensbehov kring access, utbildning, elit, anläggningar, och en hel del annat, innebär förändrade arbetssätt. Fem utvecklingsområden är i fokus; arbetsmiljö, kommunikation, förenings- & medlemsutveckling, samverkan och systemstöd. Det vill säga en rad möjliggörare för att nå de mål ni beslutat om.

För att lyckas nå målen för 2025 har vi även börjat fundera över vilka steg som vi vill ta 2022 och vad vårt förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan ska vara för 2023 och 2024. Denna gång fokuserade vi på att det behövs metoder för hur fler klubbar kan få bra anläggningar, att vår roll i accessfrågor gentemot länsstyrelser, kommuner och markägare kan förtydligas, samt att fortsätta utveckla och erbjuda utbildningar.

På mötet fick vi dessutom information från valberedningens arbete med att ta fram förslag på styrelse till förbundsmötet i vår. Förutom att ni kan ta kontakt med dem om ni känner någon eller själva skulle vilja engagera er så är det också en påminnelse om att börja fundera på eventuella förslag som ni tycker att förbundet ska fokusera på, genomföra eller utveckla under de kommande två åren.

Avslutningsvis har vi även nu genomfört den nationella träffen. Utifrån just ett förslag på senaste förbundsmötet var det denna gång ett tydligt fokus på att klättra. Med clinics kring allahanda områden, lokal guidning av klippor och en stor mängd klättrare med olika erfarenheter och intressen kunde vi njuta av ett Bohuslän i finaste höstväder. Ett stort tack till alla som var med och bidrog till en lyckad träff.


Dokument

Protokoll från styrelsens möten finns i vår dokumentdatabas.