Ordförandes kommentar styrelsemöte 6 – 8 mars 2020

Ordförandes kommentar

Helgen den 6 – 8 mars hade styrelsen i svenska klätterförbundet sitt 250:e styrelsemöte! Denna helg tillbringade vi i fjällmiljö vilket gav tid att under perioder, lämna styrelserummet och diskutera frågorna samtidigt som vi prövade på våra färdigheter i en av förbundets verksamheter, nämligen skidalpinism.

Själva mötet inleddes med att vi tog del av förbundets verksamhet och gjorde oss en bedömning av om verksamheten ligger i linje med det uppdrag och den ekonomi vi beslutat om. Efter att fått återrapporterat hur det går med arbetet i våra prioriterade områden access, utbildning, träning och tävling samt anläggningar, samt löpande verksamhet kunde vi konstatera att så var fallet.

Efter det fanns behov av att ge stöd och riktning kring några större arbetsområden, utbildning och kommunikation.

När det gäller utbildning så pågår ett större projekt med att se över och utveckla instruktörsutbildningarna. Här kommer redan nu en del förtydliganden om hur vi kan underlätta för fler utbildningar av gröna och röda kort samt vad som gäller för den grupp erfarna utbildare som examinerar instruktörer.

Frågan om kommunikation rör framförallt tidningen Bergsport. Samtidigt som klättringen utvecklas och förbundet växer kommer vi behöva se över hur och på vilket sätt medlemmar vill och kan ta del av information och läsvärda berättelser. Inte minst då det är svårt att få en hållbar ekonomi för den kvalitet som vi önskar med en sådan tidning. Fortsättningen för detta är också en del av det större arbete ni gett oss kring kommunikationsstrategin.

Efter denna punkt låg fokus på kommande förbundsmöte och styrelsens strategiska roll.

Arbetet med att svara på de uppdrag ni gav oss förra förbundsmötet är i stort klart. Framförallt har vi landat i ett förslag på en ny vision för klätterförbundet, en vision som tydliggör att vi behöver möjliggöra all klättring för alla genom att ta fram och tillgängliggöra rätt kunskap för rätt tillfälle. Den strategi som ska möjliggöra detta innebär att vi kommer föreslå ett tydligt uppdrag från er med att stärka professionaliteten inom accessarbetet, utbildningssystemet, elitsatsningarna samt anläggningsfrågorna. Dessutom tror vi att ett tydligt och attraktivt medlemslöfte behöver utvecklas för att kunna fortsätta vara en viktig organisation i klättringens snabba utveckling.

Efter det ägnades mycket diskussion åt de motioner som kommit in från klubbar och enskilda medlemmar. Genom att först klargöra om styrelsen delar den problembild som beskrivs och den lösning som föreslås, kan vi inhämta kunskap från berörda kommittéer och sedan svara med vår syn på motionerna till förbundsmötet.

En genomgång av den nya ordningen mellan styrelse och generalsekreterare visar att det i det hela fungerar bra. För att tydliggöra var i förbundet olika beslut fattas och vem som ska ansvara för vad föreslår vi ändå några mindre stadgeändringar, att arvoden för styrelsen ska beslutas av förbundsmötet samt att se över om något ytterligare styrdokument behöver revideras.

Slutligen tog vi flera beslut om att fortsätta söka samarbeten med bland annat anläggningar, bergsguider, naturvårdsverket och den ideella sektorn för att stärka klätterförbundets roll för att möjliggöra klättring för alla.

/Truls
Ordförande Svenska Klätterförbundet, truls.neubeck@klatterforbundet.se

 
 
 
 
Protokoll

pdfProtokoll styrelsemöte 249 200203 – PRELIMINÄRT

Här hittar du övriga protokoll från förbundsmöten, styrelsemöten och nordiska möten.

Kommentarer från tidigare möten