Valberedningen behöver dina nomineringar nu

Valberedningen söker drivande och engagerade personer som vill vara med och föra klättring och skidalpinism i Sverige framåt! Skicka in din nominering senast den 29 februari.

Valberedningen har börjat arbetet med att ta fram kandidater till Klätterförbundets styrelse för nästa mandatperiod.

Klätterförbundets styrelse väljs av förbundsmötet och är förbundets beslutande organ då förbundsmötet inte är samlat, det vill säga under mandatperioden mellan två förbundsmöten. Styrelsen driver verksamheten i enlighet med förbundets stadgar, idéprogram och den verksamhetsplan som antogs av senaste förbundsmötet.

Valberedningens inriktning är att styrelsen i sin helhet ska:

  • vara brett förankrad med både regional spridning och jämlik könsfördelning,
  • spegla förbundets samtliga discipliner,
  • ha god kontinuitet i styrelsearbetet och i den långsiktiga ledningen av Klätterförbundet.

Nominera till verksamhetsrevisor

Valveredningen söker också kandidater till posten som verksamhetsrevisor. Verksamhetsrevisorn ska bl.a. kontrollera att Klätterförbundets fakturor har hanterats korrekt, granska styrelsens protokoll samt granska att tagna beslut har verkställts. Valberedningen söker i första hand en person som kan tänka sig att vara verksamhetsrevisor under en längre period framöver.

Kontakta valberedningen

Har du eller din klubb förslag på personer som ni vill se som styrelsemedlemmar eller verksamhetsrevisor? Tveka inte att kontakta oss med nomineringar, eller med frågor om vad arbetet innebär!

Vid nomineringar ber vi er att ange namn, klubbtillhörighet, e-postadress, telefonnummer och en motivering till varför personen skulle vara en bra styrelsemedlem/verksamhetsrevisor. Fråga helst också personen om den är intresserad av att vara styrelsemedlem/verksamhetsrevisor och har möjlighet att lägga tid på arbetet.

Nominering av kandidater är öppen fram till förbundsmötet. För att kommunicera kandidater i god tid innan förbundsmötet vill valberedningen gärna ha nomineringarna senast den 29 februari.

Kontakta valberedningen på valberedningen@klatterforbundet.se


Hur fungerar valberedningen

Valberedningen utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Nuvarande valberedning består av ordförande Marlene Ågerstrand, Stockholms Klätterklubb, Cecilia Horak, Partille Klätterklubb och Christer Åstrand, Tunabergs Högfjälls och Klätterklubb.

Tre månader före förbundsmötet ska valberedningen fråga sittande styrelsemedlemmar vars mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. Två månader före förbundsmötet skall valberedningen meddela medlemsföreningarna vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval. Minst två veckor före förbundsmötet meddelar valberedningen sitt förslag på kandidater till ny styrelse.

Valberedningen har tystnadsplikt


Hur fungerar förbundsmötet

Förbundsmötet är klätterförbundets högsta beslutande organ och hålls jämna år. 2020 hålls förbundsmötet 25 – 26 april på Bosön utanför Stockholm. Förbundsstyrelsen ska kalla till förbundsmötet senast tre månader före mötet.

Förslag till föredragningslista, förvaltningsberättelse, verksamhetsplan med ekonomisk plan, förbundsstyrelsens förslag samt inkomna motioner meddelas till medlemsföreningarna senast två veckor innan mötet.

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet kan ske genom motioner eller propositioner (styrelsens förslag). Förbundsanslutna klubbar, distriktsförbund samt enskilda klubbmedlemmar har rätt att skicka in motioner. Motioner ska skickas till förbundsstyrelsen senast åtta veckor före förbundsmötet. Motion från enskild skickas genom den förbundsanslutna förening personen är medlem i tillsammans med föreningens utlåtande över motionen. Distriktsförbund ska ges tillfälle att yttra sig över motion från förening i distriktet.

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna. Ombud skall vara medlem i den förening som företräds, och får inte företräda mer än en medlemsförening. Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.

Vid förbundsmöte har varje röstberättigad medlemsförening en röst för varje påbörjat hundratal medlemmar i föreningen per den 31 december året före förbundsmötet, dock högst fem röster. Förening med annan huvudorganisation har endast en röst oavsett medlemsantal.


Vill du fördjupa dig i hur valberedningen och förbundsmötet fungerar kan du läsa kapitel 3 och 4 i Klätterförbundets stadgar.

pdfKlätterförbundets stadgar 2016