Ordförandes kommentar styrelsemöte 21 september 2019


Ordförandes kommentar 21 september 2019
Lördagen den 21 september, en alldeles strålande klätterdag, hade vi styrelsemöte i Svenska Klätterförbundet. Då vår nya Generalsekreterare Emma är nybliven mamma var detta också det första fysiska mötet med förbundets tillförordnade Generalsekreterare Jakob Beijer.
Mötet ägnades i huvudsak till två delar. Dels en del med en grundlig genomgång av hur långt vi kommit i vår strategiska inriktning, att möta identifierade behov samt viktiga utvecklingsresor för förbundet. Dels en del om de uppdrag ni klättrare gett oss i att ta fram en ny vision för klättring, att peka ut en strategisk inriktning efter nästa förbundsmöte samt utveckla klätterförbundets kommunikation.
Vad det gäller de strategiska inriktningen kan läget beskrivas som följande.
Att satsa på klubbarna pågår med klubbesök och idrottslyft, dock finns frågor kring LOK-stödsregler och det faktum att mycket barn- och ungdomsklättring ibland sker i nära samverkan med kommersiella klätteranläggningar.
Att prioritera medlemmarnas behov är vårt stora arbete och innebär i korthet följande just nu.
Arbeta med access för att värna möjligheten att utöva klättring idag och framtiden: Frågan är ständigt aktuell, just nu med en accesskommitté under formation, underlag för accessutbildning till våra medlemmar och ett bra arbete kring reservatsbildningen på Kullaberg.
Utbilda instruktörer och tränare till ledare som kan sprida kunskap och värderingar om klättring: Har genomförts alpina kurser, instruktörsexaminationer, lärarutbildning och tränarutbildningar. Dessutom arbetar vi med ett treårigt projekt finansierat av Svenskt Friluftsliv i syfte att utveckla instruktörsutbildningarna.
Öka kunskap om att träna och tävla klättring så att klättraren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet: Vad det gäller tränar och tävlingskommittén görs ett kvalitativt bra arbete samtidigt som det ideella engagemanget tar mycket tid och det är viktigt att se hur vi kan utveckla verksamheten för att möta framtida behov på bästa sätt. Med den nya organisationen tätare kopplat till kansliet fortsätter landslagen i Sportklättring och Skimo arbeta med en långsiktig satsning så våra duktiga atleter ska kunna utvecklas, vara goda förebilder och nå fina prestationer.
Bygga klätteranläggningar som möjliggör att inkludera fler i klättring: Här har anläggningskommittén vart behjälplig i arbetet med den nya certifieringen av klätterväggar. Samtidigt utvecklas området med klätterväggar väldigt snabbt och det blir en viktig fråga hur förbundet skall arbeta för att klättrare i hela Sverige ska ha tillgång till en klättervägg.
Utveckla genom kommittéer är en strategiskt viktig resurs och arbetat rullar på. Den sammanvägda bilden och gemensamma arbetet får vi på kommittékonferensen den 12 oktober.
Att stå för värderingar, transparens, öppenhet och demokratiska processer är ett mål med mycket högt ställda ambitioner. Även om arbetet går framåt så finns mycket kvar att göra och vi kommer ägna denna fråga särskild uppmärksamhet på kommande möte, inte minst då framtida prioriteringar skall göras.
Att bygga på kommande generationer av klättrare är naturligt nog framtiden för förbundet. Samtidigt som vi haft resurser och satsningar på barn och ungdomsklättring centralt, finns behov av utveckling av ledare och tränare för att möte de många barn och ungdomar som vill eller redan idag klättrar. Glädjande nog har vi lämnat in en förbundsutvecklingsplan till RF som ligger helt i linje med att kunna prioritera denna målgrupp i kommande anslag.
Så, läget så här ett knappt år innan nästa förbundsmöte är att vi tagit ett par viktiga steg framåt i den önskade inriktningen, samtidigt som det finns mycket kvar att göra.
Helgens möte avslutades sedan med ett givande arbete kring just detta, vart ska klätterförbundet vara i framtiden och vad är den vision som pekar ut riktningen? En vision som kan samla den allt växande rörelsen av klättrare. Tillsammans identifierade vi viktiga värdeord som till exempel, glädje, frihet, utveckling, äventyr, möjligheter, ansvar, uppåt, styrka och tillit. Nästa steg är nu att med kommittéer, klubbar och klättrare arbeta fram ett önskat tillstånd för klättringens framtid.
/Truls
Ordförande Svenska Klätterförbundet, truls.neubeck@klatterforbundet.se

Kommentarer från tidigare möten