Rapport från landslagsledningen


I maj 2018 utsåg klätterförbundets styrelse Åsa Engström som ny landslagsledare för sportklättring. Uppdraget består i att ansvara för landslagets planering och utveckling, inte minst genom att samla och koordinera de många engagerade. Här följer en rapport från hur arbetet har påbörjats.
De två senaste månaderna har verkligen sprungit på i rasande fart och bjudit på värme i alla bemärkelser. Solen har visat sig från sin bästa sida. Likt den har även jag fått ta del av många varma, fina och mycket intressanta samtal med de aktiva, atleter som tränare, inom landslaget. Dessa samtal har varit avgörande för att få en bra förståelse av hur organisation, styrning och uppföljning av landslagets verksamhet just nu fungerar.
Sportklättringen har i Sverige växt till sig riktigt ordentligt de senaste åren och det finns inte några indikationer på att utvecklingskurvan kommer att minska i hastighet. Tvärtom. Därför är det viktigt att Klätterförbundet kraftsamlar ordentligt nu när vi ska bygga en stark elitverksamhet i Sverige.
För att Landslaget Sportklättring ska kunna få riktigt mycket luft under vingarna och möta framtidens spännande utmaningar och möjligheter kommer jag fortsatt att ta del av den mycket gedigna erfarenhet som finns att tillgå. Det finns många fina och väloljade elitverksamheter inom svensk idrott idag och dessa är mycket värdefulla kunskapskällor. Likaså finns där profiler som tidigare inom sportklättringen har erfarenhet av både organisatoriska och sportsliga framgångar.
Jag kommer även att hämta information och inspiration från andra nationer där sportklättringen rönt framgångar under många år. Vad är deras grund för framgång? Vilka resurser i from av kunskap och medel har de behövt på sin resa? Vad har de gjort sig för erfarenheter?
Dialog har initierats med Riksidrottsförbundets Elitverksamhet, Svenska Olympiska kommittén samt innehavare av klättergym, kommersiella som klubbgym, för att nämna några externa organisationer och aktörer som jag ser är avgörande för att bygga ett starkt och hållbart partnerskap med.
Självfallet förs även en löpande dialog med Klätterförbundets egna funktioner – Medicinska kommittén, Tävlingskommittén, kansli och styrelse. Här är samarbetsformer och gränsdragningar de primära fokusområdena för att tydligt kunna styra även dessa verksamheter på ett effektivt sätt.
Med start i det läget som Landslaget Sportklättring idag befinner sig i har ett utkast till en ny organisation, struktur för ekonomisk uppföljning, strategi och format för löpande verksamhet börjat ta form. Rollbeskrivningar, uttagningskriterier, kommunikationsplan, genomförande och uppföljning av träning samt tävlingsförberedelser är några exempel på beskrivningar som kommer finnas med. Denna organisation ska ha gemensam värdegrund som vi stabilt ska kunna luta sig mot. En trygg, lärande organisation som främjar utveckling och prestation kommer ge oss fina förebilder inom svensk tävlingsklättring.
Utkastet ska komma att nå en version 1.0 och blir tillika ett beslutsunderlag. Det ska finnas på plats till nästkommande styrelsemöte för Klätterförbundet den 15 september 2018. Innehållet kommer för vissa delar vara mycket konkret och detaljerat beskrivet och för vissa delar som jag föreslår kommer att förändras längre fram är detaljnivån grundare.
Klätterförbundets beslut av den föreslagna organisationen kommer att kommuniceras på sedvanligt vis via protokoll från mötet. En liten hint blir det ju som vanligt genom de rader som Truls Neubeck brukar författa efter varje styrelsemöte.
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla de personer som jag hittills haft förmånen att samtala med. Ni har alla bidragit till att vi kommer att få en lysande framtid och härligt spännande utveckling av vårt svenska landslag i sportklättring.
Min förhoppning är att ni med denna lägesrapport ska känna att arbetet är i rörelse och att vårt nästa tydliga steg i utvecklingen kommer att ske i september 2018. Därifrån kommer jag att kunna tydliggöra vilka kompetenser och resurser som kommer att behövas i den framtida organisationen för Landslaget Sportklättring.
Ta hand om er och ha en fortsatt fin sommar!
Åsa Engström
Landslagsledare, Landslaget Sportklättring