Vison och strategisk plan för klätterförbundet

Fortsatt fokus på utbildning, tävling, anläggning och access. Det är grundbultarna i den strategiska plan som Svenska Klätterförbundets förbundsmöte antog på förbundsmötet 2022, den som ska hjälpa förbundet att nå vision 2025.

Vision 2025 – en ledstjärna

Svenska Klätterförbundets främsta uppdrag är att främja och utveckla svensk klättring. Styrelsen leder förbundets arbete efter våra ledstjärnor: vår vision, vår strategiska plan och vårt medlemslöfte.

Klätterförbundets strategiska plan är vägledande. Det är ett styrdokument som hjälper förbundet att nå visionen för 2025, som lyder:

– Alla har möjlighet att klättra på det sätt de önskar.
– Du som klättrare har bästa möjliga kunskap när du behöver den.
– Verksamheten fokuserar på klättrarens behov.

Alla har möjlighet att klättra på det sätt de önskar, säger visionen för SKF 2025. Foto: Martin Gustafsson

Önskvärda lägen för 2025

För att nå visionen har förbundet slagit fast fyra önskvärda lägen för 2025:

– Accessproblem förebyggs och löses på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
– Utbildningssystemet tillgodoser behoven hos svenska klättrare.
– Elitklättrare presterar väl, är förebilder och utvecklar klättringen.
– Anläggningar för klättring och skimo finns tillgängliga för alla som önskar.

Dessa lägen är fastslagna i den strategiska planen för 2025, som redogör för hur SKF:s önskvärda lägen ska kunna förverkligas i tid. Inför förbundsmötet 2022 gjorde SKF:s styrelse en avstämning av läget och lade till ett antal processer, vilka har sammanställts i verksamhetsinriktningen för 23-24.

Delar av planen presenteras nedan. Hela, inklusive ekonomisk plan, finns att hitta på förbundets dokumentsida.

Viktiga dokument i synk

Den strategiska planen är underordnad stadgarna och visionen. Den innehåller en verksamhetsinriktning med ekonomisk plan.

För varje verksamhetsår beslutar förbundsstyrelsen om en verksamhetsplan och en budget som ligger i linje med både den strategiska planen och den ekonomiska policyn.

Verksamhetsinriktning för 23-24

Processer som ska fortsätta:
– Samla erfarenheter och kunskap om accessarbete.
– Stötta och ge råd i frågor om access och accessarbete.
– Möjliggöra och fördela bidrag för accessarbete.
– Stärka kommunikationen av aktuell information om access och accessarbete.

Under 2023-2024 ska förbundet även verka för att:
– Samverka och föra dialog med aktörer med intresse för mark, natur och friluftsliv för att skapa hållbar access och långsiktig tillgång till befintliga och nya klippor, block, berg samt skimoleder.
– Utnyttja digitaliseringens möjligheter för att stärka accessarbetet.

Processer som ska fortsätta:
– Utvärdera, föreslå och revidera information, rekommendationer och riktlinjer för anläggningar.
– Stötta och ge råd kring att bygga och driva anläggningar.
– Föra dialog med ideella, kommersiella och offentliga anläggningsaktörer.
– Aktivt verka för att möta behovet av anläggningar för tävling, träning, utbildning och klubbverksamhet.

Under 2023-2024 ska förbundet även verka för att:
– Samverka med ideella, kommersiella och offentliga anläggningsaktörer för att göra anläggningar tillgängliga för alla.
– Stärka stödet till klubbar för att öka deras kompetens kring anläggningsfrågor.
– Externa aktörer har ökad kunskap om hur anläggningar kan byggas, drivas och tillgängliggöras.

Processer som ska fortsätta:
– Planera och genomföra kommande års tävlingsverksamhet tillsammans med klubbar och arrangörer.
– Utvärdera, utveckla och revidera former och regler för tävling och träning.
– Bistå med kompetens, råd och information angående tävling och träning

Under 2023-2024 ska förbundet även verka för att:
– Skapa förutsättningar för sportchef, förbundskaptener, coacher och övriga som arbetar med elitverksamhet att vidareutvecklas.
– Samverka med SOK, andra förbund, akademi och sponsorer som bidrar till vår elitverksamhet.
– Utnyttja digitaliseringens möjligheter för att stärka tävlingsverksamheten.

Processer som ska fortsätta:
– Utvärdera, föreslå och revidera innehåll, normer och handledningar för utbildningar.
– Kontinuerlig utveckling av utbildningssystemet med fortsatt hög kvalitet.
– Bistå med kompetens, råd och information angående kurser, utbildningar och examinationer.
– Samverka med privata, offentliga och ideella utbildningsaktörer inom klättring.

Under 2023-2024 ska förbundet även verka för att:
– Driva projekt för att tillgängliggöra utbildning för fler klättrare i hela klättersverige.
– Utnyttja digitaliseringens möjligheter för att tillgängliggöra och effektivisera utbildningar.
– Utveckla möjligheten för utbildade klättrare att engagera sig i såväl förbundet som i klubbverksamhet.

Kontakta kansliet

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Janna Askenberg

Kommunikation & anläggning

janna.askenberg@klatterforbundet.rf.se
070-445 04 38

Andreas Enqvist

Kansli ansvarig, information

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 21