"Intensiva kvällar" – ordförande Truls Neubeck om styrelsemötet i mars

Truls Neubeck, Svenska Klätterförbundets ordförande, sammanfattar förbundets senaste styrelsemöte. Foto: Lars Lindwall

Svenska Klätterförbundet har haft ett styrelsemöte. Mötet genomfördes helt digitalt under två kvällar. Under träffarna behandlades ett antal frågor, många med fokus på framtiden och hur vi kan utveckla förbundets arbete.

Denna gång hade vi en stor och viktig uppgift: att kontrollera och ge vårt godkännande till verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020. Förutom de formella delarna är det ett unikt tillfälle att få en helhetsbild av förbundets verksamhet och fundera på om vi är nöjda med det som gjorts, om vi vill se några förändringar eller andra prioriteringar och inte minst hur de i så fall skall möjliggöras. 

Under mötet kunde vi även ta del av sammanställningen av höstens kontakter med klubbordföranden, både för att få ett nuläge kring accessarbete, utbildningsbehov, elitklättring och anläggningar samt för att minska avståndet mellan förbundsstyrelse och klubbverksamhet. 

Det är tydligt att det görs mycket för att utveckla klättringen i Sverige. Trots snabbt växande aktivitet har vi idag inga krisområden.
Snarare finns goda exempel på hur klubbansvariga agerar kring access och att det fungerar väl med förebyggande kontakter. Utbildningsbehoven kan mötas, men information om vad vi erbjuder behöver nå ut bättre. Elitverksamheten ses som positiv, även om inte alla har de förutsättningar som krävs för att satsa (ännu!). När det kommer till anläggningar finns många väl fungerande verksamheter, både i egen regi och i samarbete med kommuner och privata aktörer. Här finns det kanske tydligaste behovet idag. Lyckas vi få fler anläggningar på fler platser i landet, kan många fler hitta vägar in i klättringen. 

Vad det gäller förbundets ekonomi gjorde vi ett underskott på cirka 350 000 kronor, vilket är ett bättre resultat än den budgeterade förlusten om 800 000. Det är dock inte en hållbar utveckling i det långa loppet. En balanserad budget med intäkter från såväl medlemmar, bidrag, projekt och försäljning – tillsammans med fortsatta förbättringar av ekonomirutinerna – är vår ekonomiska plan för att kunna fortsätta utveckla klättringen i Sverige. 

Vi beslöt att fortsätta strategiarbetet på kommande möte. Då ska vi djupdyka i vilka utmaningar och möjligheter vi ser för att nå visionen 2025. Den lyder: alla har möjlighet att klättra på det sätt de önskar, du som klättrare har bästa möjliga kunskap när du behöver den och förbundets verksamhet fokuserar på klättrarens behov.
Vi behöver dessutom ha en utblick på de längre perspektiven. Vad är en önskad framtid för klättringen bortom 2025 och vilken roll har Svenska Klätterförbundet?

Utöver detta behandlade vi möjligheten för förbundets examinatorer att ordna examinationer av inomhusinstruktörer då de är anställda av klätteranläggningar, arbetet med en internationell strategi, förberedelser för Riksidrottsmötet (RIM), uppstart av ett nätverk för våra klubbordförande och planering för en nationell klätterträff i höst.
Det pågående arbetet med att se över styrdokument går vidare med att revidera policys för miljö, bultning, ekonomi, jäv och ”klättringen vill”. Det är ett arbete som ska göras i samarbete med kommittéer, klubbar och externa aktörer.

I vår strävan att utveckla styrelsen finns hela tiden behovet av kunskapsinhämtning och andra perspektiv. Vi vill därför särskilt tacka Johanna Wernqvist, utbildningsansvarig på kansliet, som deltog under ett pass på mötet. På ett mycket pedagogiskt sätt förklarade hon alla delar i förbundets utbildningsverksamhet. 

Efter två intensiva, givande och roliga möteskvällar kan jag konstatera att vi tar de steg framåt som vi önskar. Självklart saknar vi som styrelse möjligheten att kombinera arbetet med att få klättra tillsammans i dessa tider. 

Tack för förtroendet,  
Truls Neubeck, ordförande Svenska Klätterförbundet
truls.neubeck@klatterforbundet.se


Dokument för fördjupning: Protokoll
Kommentarer från tidigare möten: