Därför är det bra att rapportera olyckor

I många år har klättrare som drabbas av olyckor eller tillbud kunnat rapportera händelserna till Svenska Klätterförbundet.

Men vad händer efteråt? Och varför är det viktigt att lämna en incidentrapport?

Incidenter rapporteras digitalt via Bergsport. När man har fyllt i formuläret och skickat iväg det hamnar det i en databas som säkerhetskommitténs medlemmar och kansliet har tillträde till.

– Vi tittar på händelser i Sverige eller händelser som drabbat svenskar utomlands, säger Robin Dahlberg, talesperson för kommittén.

Underlag till artiklar i Bergsport

Ibland tar kommittén kontakt med rapportören för att ställa följdfrågor och i enstaka fall görs en utredning av händelsen. Liksom många andra inom klätterförbundet arbetar kommittén ideellt så det är svårt för medlemmarna att följa upp allt.

– Ett annat användningsområde är när kommittén ska skriva artiklar i Bergsport, till exempel om firningsolyckor. Utgångspunkten är ofta en enskild incident, men vi går vidare och tittar på fler rapporterade händelser för att se om det finns ett mönster, säger Robin.

Kommittén använder också rapporterna som underlag om det kommer frågor från journalister.

Räddningstjänsten undsätter två skadade klättrare i Bohuslän. Foto: Audun Egeland Sanda

– En bra grej vore att göra en årlig sammanställning. Det vore fantastiskt att kunna vara mer transparent och kommunicera direkt till klubbmedlemmarna, säger Robin.

Norska Klätterförbundet har en databas som är öppen, fast alla personer är avidentifierade. Den lösningen har vi i Sverige medvetet valt bort.

– Vi har bedömt att det kan ha motsatt effekt och leda till minskad benägenhet att rapportera.

2016 gjordes rapporterings-systemet om. Webbformuläret som nu används innehåller många förvalda alternativ för att undvika så mycket fritext som möjligt. Det gör att informationen i databasen grovsorteras redan från början.

Parallella system för rapportering

Kommittén har inget uttalat uppdrag från förbundsstyrelsen att sammanställa statistik, vilket vore möjligt rent tekniskt. Problemen är dels att det skulle kräva mycket arbete och dels att underlaget är litet och inte heller heltäckande.

– Vi har allt från glaciärer och högalpint till inomhusklättring. I respektive kategori kan det ibland bara bli en handfull händelser, säger Robin.

En faktor som komplicerar möjligheten till en rättvis statistik för incidenter som sker inomhus är att det finns flera parallella system.

Klätterhallarnas Branschorganisation (Kabo) har en egen incidentrapportering och där hamnar många händelser som inträffar hos de stora, kommersiella hallarna. Sedan finns det enstaka klätterklubbar som på egen hand samlar in incidentrapporter.

– Allt fler hallar och klubbar har egna rapportsystem. Det tycker jag är bra. Det är viktigt att arbeta lokalt och de som är närmast verksamheten har störst möjlighet att påverka den. Men det är synd att informationen stannar hos olika parter. Då går man miste om helhetsbilden och möjligheten att dela kunskap och erfarenheter till alla klätterklubbar, säger Robin.

Fler olyckor inomhus i verkligheten

Ett exempel på hur siffrorna skevar är incidenter inomhus. 40-50 % av klätterförbundets rapporter berör händelser inomhus. Om man lade till Kabos rapporter skulle antalet mångdubblas. De stora hallarna i storstäderna har många besökare och självklart händer fler incidenter än i små, klubbägda hallar på mindre orter.

2019 var ett år som stack ut i mängden rapporter, men Robin Dahlberg varnar för att dra några slutsatser utan en närmare analys. Om till exempel en ny klätterhall öppnar ett visst år och börjar rapportera kan det påverka siffrorna tydligt.

Hittills ser 2020 ut att bli ett ganska normalt år i rapportskörden, trots att pandemin har inneburit att många har klättrat utomhus. Andelen rapporterade tillbud är dock förhållandevis hög.

– Det behöver inte vara negativt utan kan vara ett tecken på att man vill dela med sig av sina erfarenheter. En säkerhetskultur med många tillbudsrapporter innebär ofta att det finns ett intresse för att vilja förebygga olyckor, säger han.

Robin och den övriga säkerhetskommittén vill passa på och tacka alla som har lämnat incidentrapporter. Underlaget är betydelsefullt och kan bidra till att man upptäcker riskfyllda beteenden eller brister i utrustningen.

Vill du bli medlem av säkerhetskommittén? Skicka e-post.

Säkerhetskommitténs mottagna incidentrapporter:
ÅrtalAntal
rapporter
Varav
olyckor
Varav
tillbud
Olyckor/tillbud
inomhus
2020
(pågående)
3021943 %
201983671644 %
201837211645 %
201736391755 %