Ordförandens kommentar, styrelsemöte juni 2020

Nu har den nyvalda styrelsen i Klätterförbundet haft sitt första styrelsemöte. Tillsammans har vi nu påbörjat resan mot den nya visionen och de strategiska målen om access, utbildning, elitverksamhet och anläggningar för att främja klättringen i Sverige.

Det var ett engagerat gäng med gamla och nya ledamöter som samlades (på digitala forum) för att sätta sig in i de viktiga frågorna om vart vi står nu och vad som ska prioriteras för att ta de första viktiga stegen i det kommande utvecklingsarbetet. Efter dragningar av kansli och förbundskaptener kunde vi konstatera att samtidigt som mycket bra görs så innebär den snabbt växande klättringen också utmaningar på de flesta områden. När vi glädjande nog växer och blir fler klättrare i förbundet, finns det till exempel tydliga utmaningar om krånglig administration som gör att viss barn- och ungdomsverksamhet inte längre bedrivs i klubbregi. Detta är såklart helt emot visionen om att det ska vara lätt att engagera sig för klättring och något som behöver förbättras. Samtidigt finns positiva nyheter om beviljade resurser för att utveckla viktiga arbetet inom access och anläggningsarbetet.

Efter denna nulägesbild enades styrelsen om att försöka få fram handlingsplaner som balanserar de prioriterade områdena, gör verklighet av lågt hängande frukter, och engagerar för det kommande arbetet. Samtidigt är det viktigt att se var vi behöver mer fakta och var vissa prioriteringar kan behövas för att resurserna ska räcka till nödvändiga förflyttningar. När vi i styrelsen ses efter sommaren blir nästa steg att sammanställa dessa handlingsplaner och arbeta fram budget för 2021.

Vi beslöt också att se över vilka policys och styrdokument Klätterförbundet har och verkligen behöver, för att sedan gå på djupet och få dem riktigt relevanta. Inte minst blir det viktigt att se hur det ideella engagemanget för förbundets arbete bäst kan organiseras för att på bästa sätt ta till vara på expertkunskap, engagemang och nätverk.

Med det sagt, har vi börjat den gemensamma resan mot Visionen 2025. Med rätt kunskap när du som klättrare behöver den utvecklar vi möjligheten för alla att klättra. Vi hoppas nu på en fin sommar med mycket klättring och ser fram emot att möta er alla för fortsatt levande samtal om utvecklingen av klättring i Sverige!

Truls Neubeck
Ordförande Svenska Klätterförbundet, 
truls.neubeck@klatterforbundet.se


Dokument

pdf Protokoll styrelsemöte 254 200525 – PRELIMINÄRT

Övriga protokoll från förbundsmöten, styrelsemöten och nordiska möten.

Kommentarer från tidigare möten